Организация - Документи


- Финансов отчет за първото тримесечие на 2024 година

- отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2023г.

- финансов отчет за 2022 година

- ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД_2022-2023 уч. год.

- отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2022г.

- отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2022г.

- Бюджет - 2022г.

- отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2022г.

- Финансов отчет за 2021 година

- отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2021г.

- отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2021г.

- отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2021г.

- Бюджет - 2021 г.

- ПЛАН-ПРОГРАМА ПО БДП 2021

- Финансов отчет за 2020 година

- отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2020г.

- отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2020г.

- 12. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНАТА

- 11. ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО БЕЗОПАСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИО

- 10. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМ

- 9. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИО

- 8. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩ

- 7. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

- 6. ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

- 5. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

- 4. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ (2023-2024)

- 3. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН (2020-2021)

- 2. СТРАТЕГИЯ

- 1. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

- отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2020г.

- Бюджет - 2020 г.

- ПРОГРАМА за работа с родители

- ПЛАН за работа с родители 2020-2021

- отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г.

- Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2019г.

- Oтчет за изпълнението по бюджета към 30.06.2019г.

- Бюджет - 2019г.

- Отчет за изпълнението на бюджета за 2017г.

- Бюджет - 2017г.

- Отчет за изпълнението на бюджета за 2016г.

- Бюджет - 2016г.

- Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2019г.

- Отчет за изпълнението на бюджета за 2023 година

- Бюджет на училището за 2024г.

Съобщения

Данни за контакт

ОУ "Асен Златаров"

Адрес: п.к. 9247 с. Славейково,
общ. Провадия, обл. Варна

тел: 05122/ 22 11; 0876225564;
e-mail: info-400159@edu.mon.bg
Всички права запазени! ©ОУ Асен Златаров