ОУ „Асен Златаров” се помещава в масивна двуетажна сграда, която се намира в центъра на селото. В училището се обучават ученици от 1 клас до 7 клас. Сформираните паралелки са слети, поради демографските проблеми и намаляване боя на учениците. Има сформирана група за целодневно обучение, която е сборна и в състава й влизат ученици от прогимназиалния етап на основното образование. Училището работи по проекти финансирани от европейски фондове и на национално ниво. Добре развита е извънкласната и извънучилищната дейност. Педагогическият персонал е правоспособен, няма нередовни учители. Персонала се състои от директор, 4 старши учителя, 2 учителя и 1 непедагогически персонал.Новини


Съобщения

Данни за контакт

ОУ "Асен Златаров"

Адрес: п.к. 9247 с. Славейково,
общ. Провадия, обл. Варна

тел: 05122/ 22 11; 0876225564;
e-mail: info-400159@edu.mon.bg
Всички права запазени! ©ОУ Асен Златаров